Juridische Kennisgeving

0. Doel en Acceptatie (voorwaarden)

Voorwaarden. Het gebruik van de website groups@travelingroup.com (hierna DE WEB), die eigendom is van BOOKING HOSTELS S.L., wordt geregeld door deze juridische kennisgeving (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEB).

Bladeren door DE EIGENAAR VAN DE WEB-website verleent de status van gebruiker en impliceert volledige en onvoorwaardelijke instemming met elke bepaling in deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd. (Voorwaarden)

De gebruiker stemt ermee in de website correct te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, te goeder trouw, openbare orde, verkeersregels en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een schending van deze verbintenis jegens DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of andere partijen. (Voorwaarden)

1. Identificatie en communicatie (voorwaarden)

DE EIGENAAR VAN DE SITE informeert u over informatiediensten en elektronische handel in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli:

Alle notificaties en elk contact tussen de gebruiker en DE EIGENAAR van de SITE wordt als nuttig beschouwd, indien dit gebeurt via e-mail of andere contactformulieren.

2. Toegangs- en gebruiksvoorwaarden (voorwaarden)

De website en haar diensten zijn vrij toegankelijk en beschikbaar, maar DE SITE-EIGENAAR heeft aangegeven dat het gebruik van de aangeboden diensten van de website alleen mogelijk is na het accepteren van dit formulier.

De gebruiker zorgt ervoor dat alle gegevens die aan DE EIGENAAR VAN DE SITE worden doorgegeven, geldig en actueel zijn, en dat de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor eventuele valse of onnauwkeurige claims.

De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met het juiste gebruik van het materiaal en de diensten van DE EIGENAAR VAN DE SITE en stemt ermee in deze niet te gebruiken in de volgende omstandigheden:

  1. Verspreiding van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, beledigende, terroristische inhoud of inhoud die in strijd is met het publiekrecht.
  2. Het brengen van computervirussen of andere acties die de inhoud kunnen veranderen, schade kunnen veroorzaken, fouten kunnen genereren of schade kunnen toebrengen aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logistieke systemen van DE SITE-EIGENAAR of derden; evenals het belemmeren van de toegang van de gebruikers van de website en haar diensten door gebruik te maken van IT-bronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE werkt.
  3. Toegang proberen te krijgen tot e-mailaccounts van andere gebruikers of computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE SITE of van derden om informatie op te halen.
  4. Schending van de eigendomsrechten en schending van de betrouwbaarheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE SITE of van derden.
  5. Doen alsof je een ander, de overheid of derden bent.
  6. Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen en elke andere vorm van openbare communicatie, transformaties of wijzigingen van de inhoud, tenzij u toestemming heeft en de verkregen rechten.
  7. Het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden, publicaties en communicatie met het oog op verkoop of andere commerciële doeleinden zonder verzoek of toestemming.

DE EIGENAAR VAN DE SITE is eigenaar van alle inhoud op de site, inclusief teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie en software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes; deze aspecten zullen niet zonder reden aan gebruikers worden overgedragen en alleen datgene wordt verleend wat strikt noodzakelijk is voor een correct gebruik van de site.

Ten slotte kunnen gebruikers met toegang tot de website de inhoud zien en mogelijk automatische privékopieën maken, zolang de gereproduceerde delen niet worden verkocht of geïnstalleerd in aangesloten netwerken.

Bovendien zijn alle merken, handelsmerken en logo’s van welke aard dan ook die op de site te zien zijn, eigendom van DE EIGENAAR VAN DE SITE en zullen niet zonder reden en zonder de rechten aan gebruikers worden overgedragen.

Verspreiden, wijzigen, overdragen of openbare communicatie van de inhoud op een manier die niet is toegestaan, de rechten van de eigenaar zijn verboden.

De constructie van een hyperlink impliceert niet dat DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de site waar de link wordt gehost met elkaar verbonden zijn, noch dat de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden aanvaard. Wie van plan is een hyperlink toe te voegen, moet eerst vragen schriftelijke toestemming DE EIGENAAR VAN DE SITE. In ieder geval geeft de hyperlink unieke toegang tot de homepage of de homepage van onze site. Het is ook verboden om valse verklaringen en valse of onnauwkeurige informatie over DE EIGENAAR van de SITE te geven, of illegale inhoud te bevatten die in strijd is met de openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor de gebruikers als ze materiaal beschikbaar stellen op de site of in gerelateerde gebieden.

3. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid (voorwaarden)

De informatie op deze website is van algemene aard en is bedoeld als informatief, met de zekerheid dat alle inhoud volledig, correct, legitiem en nuttig is.

DE EIGENAAR VAN DE SITE omvat, toegestaan door de wet, elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

  1. De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals de aanwezigheid van eventuele gebreken of defecten van welke aard dan ook verzonden, verspreid, opgeslagen of beschikbaar gesteld via de website of aangeboden diensten.
  2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die veranderingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
  3. Als gevolg van oneigenlijk gebruik van de website zijn de wet, het geloof, de openbare orde, het verkeer en het gebruik van deze wettelijke waarschuwing allemaal overtreden. Vooral wanneer DE EIGENAAR VAN DE SITE niet aansprakelijk is voor het gedrag van andere partijen die de wet overtreden door inbreuk te maken op intellectuele en industriële eigendom, handelsgeheimen, eer, persoonlijke en familiale privacy, en onderworpen zijn aan oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Bovendien wijst DE EIGENAAR VAN DE SITE alle aansprakelijkheid af voor informatie die vanaf de site aan iemand anders dan onze webmaster wordt verstrekt. Het doel van de links op deze sites is om gebruikers te informeren over het bestaan van aanvullende bronnen die de inhoud van de site aanvullen. DE EIGENAAR VAN DE SITE garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor het functioneren en de toegankelijkheid van externe links naar andere sites; evenmin is hij verantwoordelijk voor suggesties, uitnodigingen of aanbevelingen, en hij is niet verantwoordelijk voor de resultaten. DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van links van derden.

4. Privacybeleid

Als wij gegevens van u nodig hebben, zullen wij u altijd vragen om dit vrijwillig te doen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een bestand met persoonlijke gegevens in het algemeen register van gegevensbescherming van het Spaanse agentschap voor informatiebescherming, DE EIGENAAR VAN DE SITE. is hiervoor verantwoordelijk. Deze entiteit zal de informatie met betrouwbaarheid behandelen en zal deze alleen gebruiken voor gevraagde diensten, met wettelijke garanties en veiligheid opgelegd door wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, wet 1720/2007, van 21 december en wet 34/2002 van 11 juli van de dienstinformatiemaatschappij en elektronische handel.

DE SITE-EIGENAAR wil niet dat gegevens zonder toestemming worden overgedragen, verkocht of gedeeld met derden.

Bovendien, in overeenstemming met de voorwaarden van Wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens, zal DE EIGENAAR VAN DE SITE gegevens verwijderen of wijzigen die onnauwkeurig, onvolledig, niet langer nodig of irrelevant zijn.

De gebruiker kan de toestemming en het recht van toegang, rectificatie en annulering van DE EIGENAAR VAN DE SITE, sito en C/ RODRIGUEZ DE CEPEDA Nº 35 – 46021 VALENCIA – VALENCIA herroepen, die correct is geïdentificeerd en zichtbaar de specifieke rechten aangeeft die worden toegepast .

DE SITE-EIGENAAR neemt het beveiligingsniveau van wet 15/1999 en regelgeving die van toepassing is. Hij is echter niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht door derden, computersystemen, elektronische documenten, software en bestanden van andere gebruikers.

DE SITE-EIGENAAR kan cookies gebruiken tijdens het verlenen van diensten op de website. Cookies zijn fysieke bestanden met opgeslagen persoonlijke informatie van de server van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookies aan en uit te zetten of dat hij eerst een waarschuwing krijgt.

Als u ervoor kiest om de website te verlaten via links die buiten onze organisatie liggen, is THE SITE OWNER niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites of de cookies die gegevens kunnen opslaan.

Ons standpunt ten aanzien van e-mails is dat u alleen e-mails ontvangt als u hier specifiek om heeft gevraagd.

Als u liever geen e-mails wilt ontvangen, geven wij u het recht om deze e-mails te annuleren in overeenstemming met de bepalingen van Titel III, artikel 22 van wet 34/2002 voor Diensten voor de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel.

5. Procedure bij illegale activiteiten

Indien een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die ongeoorloofd gebruik maken van de inhoud en/of een activiteit uitvoeren op de webpagina’s of pagina’s die toegankelijk zijn via de site, stuur dan een bericht naar DE SITE-EIGENAAR met een juiste identificatie en melding van de vermeende strafbare feiten en uitdrukkelijk onder uw verantwoordelijkheid verklaren dat de informatie onjuist is.

Voor alle juridische kwesties met betrekking tot DE EIGENAAR VAN DE SITE, zal de Spaanse wet worden toegepast.

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke publiciteit, regelgeving, plannen, algemene bepalingen en wetten die formeel in de officiële publicaties van de overheid moeten worden gepubliceerd. Dit is het enige instrument dat getuigt van authenticiteit en inhoud. De beschikbare informatie op deze website dient te worden opgevat als een richtlijn.

Enjoy Amazing Youth Hostels Around the World With A Great Team Of Expert in Groups.

Subscribe To Our newsletter

Quick Booking